Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w pkt. 8 oraz pkt. 11 niniejszego regulaminu. Do zachowania tego terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, konsument można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@torebki-walizki.pl lub pisemnie na adres: Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31, 03-343 Warszawa.Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)        dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany  do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b)       dla umowy która obejmuje wiele Towarów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Towar prosimy odesłać na adres: PODANY PRZEZ SKLEP.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POBIERZ PLIK