Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 rRegulamin Sklep Internetowego obowiazujący od 25.12.2014 r.

www.t
orebki-walizki.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.torebki-walizki.pl, prowadzonego przez firmę Handlowo Usługową VIXEN Agnieszka Karcz z siedzibą przy ul. Rembielińska 10C, 31-343 w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.Adres korespondencyjny:

Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz
ul. Rembielińska 10C, lok. 31, 03-343 Warszawa
NIP: 527 190 89 90
REGON: 142200677

3.Dane kontaktowe sklepu:

a)       adres poczty elektronicznej: sklep@torebki-walizki.pl
b)       telefon komórkowy: + 48 664 929 092 (opłata wg stawki operatora), Godziny pracy: poniedziałek - piątek : 9:00 - 17:00

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a w szczególności zobowiązany jest do:

a)       nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną,
b)       na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

7. Słowniczek pojęć:

a)   Formularz rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie,
b)   Formularz zamówienia - formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie,
c)    Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym,
d)  Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
e)   Klient/Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f)    Produkt/Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą,
g)   Umowa sprzedaży - umowa zawierana między Konsumentem a  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,
h)   Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
i)    Usługodawca - Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31,03-343 Warszawa

 

8. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a)       prowadzenie Konta Usługobiorcy,
b)       składanie zamówień po przez Formularz zamówienia,
c)       poleć Sklep,
d)       dodaj opinię.

§ 2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiemkorzystania z usług Sklepu internetowego niezbędne jest:

a)       posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego
b)       połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c)       włączona obsługa JavaScript, Flash oraz obsługa plików Cookies,
d)       system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 , 8, Vista, Linux, OsX, Android,
e)       przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
f)        minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

§ 3

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. W tym celu należy kliknąć na zakładkę "Zarejestruj", jaka dostępna jest w górnym menu na stronie Sklepu, podać adres e-mail, określić hasło a następnie kliknąć na ikonę "Zarejestruj".

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone a na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. W celu zakończenia procedury związanej zakładaniem Konta, należy kliknąć w link załączony w mailu o treści: "Potwierdź rejestracje".

3. Następnie na stronie Sklepu zostaje wyświetlony Formularz rejestracji, w którym należy podać następujące dane:

a)       imię i nazwisko,
b)       adres, kod, miasto,
c)       numer telefonu,
d)       podać inne dane do wysyłki w sytuacji gdy dane rejestrowe są inne niż dane do wysyłki,
e)       kliknąć na ikonę "Zapisz".

4. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez wybór określonego produktu, na który ma zostać złożone zamówienie.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą wypełnienia Formularza rejestracji i przesłania go do Sklepu. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

§ 4

Usługa dotycząca złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić zakup klikając na ikonę "Dodaj do koszyka".

2. Następnie system wyświetla zawartość koszyka, w którym możemy usunąć produkt klikając na ikonę "X", lub kontynuować zakupy klikając na ikonę "Kontynuuj zakupy".

3. W kolejnym kroku dokonujemy wyboru sposobu dostawy i formy płatności, wpisujemy kod rabatowy, jeżeli takowy posiadamy, oraz w okienku "Uwagi" wpisujemy nasze uwagi dotyczące zamówienia. Następnie należy podać dane do wysyłki takie jak: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail.

4. Następnie należy kliknąć na ikonę "Przejdź do potwierdzenia". W celu złożenia zamówienia należy klikając na ikonę "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów". Na stronie Sklepu internetowego zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia a na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

§ 5

Usługa "Poleć Sklep"

1. W celu skorzystania z usługi "Poleć Sklep" należy kliknąć na zakładkę "Poleć Sklep", jaka dostępna jest w dolnym menu na stronie Sklepu. Usługa "Poleć Sklep" świadczona jest nieodpłatnie.

2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać następujące informacje:

a)       adres e-mail adresata,
b)       w okienku "Treść" wpisać wiadomość dla adresata,
c)       adres e-mail nadawcy,
d)       celem potwierdzenia wpisać w okienku cyfry z obrazka jakie wygenerował system,
e)       wykonaną czynność potwierdzić klikając na ikonę "Wyślij".

§ 6

Usługa "Dodaj opinię"

1. Usługa "Dodaj opinię" umożliwia dodawanie opinii na temat Sklepu internetowego. Usługa ta realizowana jest za pośrednictwem serwisu http://www.opineo.pl/opinie/torebki-walizki-pl i jest świadczona nieodpłatnie.

2. W celu dodania opinii należy kliknąć na ikonę "Opineo.pl sprawdź opinie" a następnie kliknąć na ikonę "Dodaj opinię". Na stronie zostaje wyświetlony formularz dodawania opinii, który należy wypełnić i potwierdzić klikając na ikonę "Wyślij opinie".

§ 7

Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia oraz po uzyskaniu dostępu do Konta. Modyfikacja danych po zalogowaniu się do Konto w Sklepu, odbywa się poprzez kliknięcie na zakładkę "Moje Konto", gdzie jest możliwość zmiany danych adresowych do wysyłki, zmiana adresu e-mail oraz zmiana hasła do Konta.

2. Modyfikacji danych można również dokonać przesyłając odpowiednią informację na adres poczty e-mail: sklep@torebki-walizki.pl  a także telefonicznie pod numerem + 48 664 929 092 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji wprowadzonych danych, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian w złożonym zamówieniu.

§ 8

Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta składając stosowne oświadczanie woli w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@torebki-walizki.pl , lub w formie pisemnej na adres: Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31,03-343 Warszawa.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w rozdziale 1 pkt.8 można złożyć w następujący sposób:

a)       drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@torebki-walizki.pl,
b)       telefonicznie: + 48 664 929 092 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek - piątek- 9:00 - 17:00,
c)        korespondencyjnie: Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31,03-343 Warszawa.

2. W zawiadomieniu prosimy podać następujące informację:

a)       imię i nazwisko,
b)       adres e-mail,
c)       datę oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
d)       wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 10

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego, drogą mailową na adres: sklep@torebki-walizki.pl
oraz telefonicznie pod numerem + 48 664 929 092 z obowiązkiem potwierdzenia przy użyciu poczty obowiązkiem-mail (opłata wg stawki operatora).

3. Wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

5. Do każdego produktu zakupionego w naszym Sklepie dołączamy jako dowód zakupu paragon fiskalny lub fakturę VAT.

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§ 11

Sposób i termin płatności za Towar

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

a)       za pobraniem, płatne przy odbiorze towaru,
b)       przelewem na rachunek bankowy,
c)       płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.pl

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy:

BANK: Bank Zachodni WBK " 02 1090 1841 0000 0001 1917 4718

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

3. W przypadku płatności "przelew bankowy", płatności za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4. W przypadku płatności za pobraniem, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 12

Sposób, Termin, Koszty dostawy

1. Zakupiony Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Wysyłka realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Koszt wysyłki jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się w terminie do 10 dni (od poniedziałku do piątku) od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna.

4. Koszty dostawy są następujące:

a)       płatność przelew bankowy do kwoty 199,99 zł. - 10,00 PLN,
b)       płatność przelew bankowy powyżej kwoty 200,00 zł. - przesyłka gratis,
c)        płatność przy odbiorze 199,99 zł. - 19,00 PLN,
d)       płatność przelew bankowy powyżej kwoty 200,00 zł. - 9,00 PLN.

§ 13

Reklamacja Towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

2. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć:
a)        pisemnie na adres: Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31, 03-343 Warszawa,
b)       na adres e-mail: sklep@torebki-walizki.pl
c)        telefonicznie pod numerem: + 48 664 929 092 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00.

3. W zawiadomieniu dotyczącym reklamacji towaru prosimy podać następujące informacje:
a)        imię i nazwisko,
b)       data zakupu,
c)        nazwa towaru,
d)       data wystąpienia wady,
e)        opis wady Towaru,
f)        żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

4. Z tytułu rękojmi za wady, Konsument może żądać:
a)       naprawy towaru,
b)       wymiana towaru na wolny od wad,
c)        obniżenie ceny,
d)       odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Towar podlegający reklamacji prosimy odesłać na adres: PODANY PRZEZ SKLEP.

 

§ 14

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 oraz pkt. 9 niniejszego regulaminu. Do zachowania tego terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@torebki-walizki.pl lub pisemnie na adres: Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31, 03-343 Warszawa.Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza, dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)        dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)       dla umowy która obejmuje wiele Towarów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Towar należy odesłana adres: Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31, 03-343 Warszawa.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)        o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)        w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)       w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e)        w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)         w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g)       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)       w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)       zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)        Miejscy lub powiatowi Rzecznicy konsumentów, informację dostępne na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

b)       Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, informacje dostępne na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c)        Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzące mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje na temat procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

d)       Organizacje pozarządowe, czyli Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, gdzie porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

§ 16

Ochrona Danych osobowych

1. Dane osobowe są zbierane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

2. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do Konta na Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@torebki-walizki.pl

                                                                                     

§ 17

 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, sposobów także zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem poczty e-mail, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta ze skutkiem natychmiastowym.

 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.