Reklamacja towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

2. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć:

a)        pisemnie na adres: Firma Handlowo Usługowa VIXEN Agnieszka Karcz, ul. Rembielińska 10C, lok. 31, 03-343 Warszawa,
b)       na adres e-mail: sklep@torebki-walizki.pl
c)        telefonicznie pod numerem: + 48 664 929 092 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00.

3. W zawiadomieniu dotyczącym reklamacji towaru prosimy podać następujące informacje:
a)        imię i nazwisko,
b)       data zakupu,
c)        nazwa towaru,
d)       data wystąpienia wady,
e)        opis wady Towaru,
f)         żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

4. Z tytułu rękojmi za wady, Konsument może żądać:
a)       naprawy towaru,
b)       wymiana towaru na wolny od wad,
c)        obniżenie ceny,
d)       odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Towar podlegający reklamacji prosimy odesłać na adres: PODANY PRZEZ SKLEP.